Skip to main content

€25 milliún geallta ag an Aire Cannon lena chinntiú go gcuirfear oideachas ardchaighdeáin

Inniu d'fhógair Ciarán Cannon TD, an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, go gcuirfidh Éire breis is an oiread céanna arís leis an gcistiú uainn don Chomhpháirtíocht Dhomhanda um Oideachas – rud a fhágfaidh go mbeidh suim €25 milliún á tabhairt ag Éirinn thar na trí bliana atá romhainn. Is léiriú é sin ar an muinín atá ag an Rialtas go bhfuil ar chumas na Comhpháirtíochta oideachas ardchaighdeáin a chur ar na páistí is mó atá i ngátar.


Ag labhairt dó ag Comhdháil Mhaoinithe na Comhpháirtíochta in Dakar sa tSeineagáil, dúirt an tAire Cannon:


"Creideann Éire gur ceart bunúsach é an t-oideachas ardchaighdeáin. Bíonn tionchar mhór ag an oideachas a chuirtear ar chailíní, go háirithe, ar shláinte an teaghlaigh agus ar chothú agus tugann sé an chumhacht do chailíní tosaíocht ard a thabhairt don oideachas dá gcuid páistí."


"Bhíodh mise i m'Aire sa Roinn Oideachais agus Scileanna roimhe seo, agus mar sin is maith mar a thuigim an tábhacht a bhaineann le foghlaim ardchaighdeáin. Ní mór é a bheith ina ghné lárnach den oideachas na scileanna a mhúineadh do pháistí agus do dhaoine óga ionas gur féidir leo saol sláintiúil, saol táirgiúil agus saol fiúntach a bheith acu."


Thug an tAire ar aird go bhfuil Éire amach chun tosaigh i measc na dtíortha a thugann tús áite d'oideachas a chur ar pháistí i gcásanna coinbhleachta agus gur mór aige go bhfuil an Chomhpháirtíocht Dhomhanda um Oideachas ag díriú isteach ar thíortha atá buailte ag coinbhleachtaí, agus í á chinntiú go bhfuil oideachas leanúnach á chur ar chuid de na páistí is leochailí ar domhan.


Tá torthaí le sonrú ar an infheistíocht a dhéanann Éire agus tíortha eile sa Chomhpháirtíocht Dhomhanda um Oideachas. Tá na milliúin níos mó páistí ag freastal ar an mbunscoil; tá líon níos mó páistí ag críochnú na bunscoile agus tá níos mó cailíní ag freastal ar an meánscoil. Ní amháin go bhfuil an Chomhpháirtíocht i measc na n-eagraíochtaí a thugann an maoiniú is mó don oideachas sna tíortha i mbéal forbartha, is ceannaire í freisin sa smaointeoireacht dhomhanda maidir le conas aghaidh a thabhairt ar na dúshláin lárnacha oideachais a bhíonn le sárú ag na tíortha sin. Bíonn sí ag obair i ndlúthpháirt le hAirí agus Ranna Oideachais chun cáilíocht an oideachais a fheabhsú, a chinntiú go dtéann na páistí go léir ar scoil agus na córais oideachais a neartú.

CRÍOCH


An Phreasoifig
2 Feabhra 2018
Nótaí don Eagarthóir:
• Tá Éire ina comhalta bunaidh den Chomhpháirtíocht Dhomhanda um Oideachas agus is comhalta boird dá cuid í. Sa 12ú háit atá Éire i measc na dtíortha a thugann maoiniú don Chomhpháirtíocht agus tá €60.7 milliún tugtha aici ó 2002 i leith, lena n-áirítear ranníocaíochtaí bliantúla €4 mhilliún le ceithre bliana anuas.
• Ar fud an domhain, tá 264 milliún páiste in aois scoile nach bhfuil ag freastal ar an scoil agus tá na milliúin eile a bhíonn ag freastal ar an scoil ach nach mbíonn ag foghlaim. Is é an dúshlán atá romhainn páistí a chur ar scoil, oideachas ardchaighdeáin a chur orthu agus na scileanna a mhúineadh dóibh a theastóidh uatha le haghaidh na fostaíochta san 21ú haois.
• Ag an gcomhdháil, atá á hóstáil ag Macky Sall, Uachtarán na Seineagáile, agus Emmanuel Macron, Uachtarán na Fraince, tháinig ceannairí stáit agus airí oideachais ó níos mó ná 55 tír atá i mbéal forbartha le chéile, chomh maith le hionadaithe ó rialtais a thugann maoiniú, ó eagraíochtaí iltaobhacha, ón tsochaí shibhialta, ón earnáil phríobháideach, agus ó fhondúireachtaí daonchairdiúla ar iarradh orthu cur lena gcuid infheistíochtaí san oideachas.
• Tríd an gcomhdháil mhaoinithe sin, tá sé ina aidhm ag an gComhpháirtíocht USD 3.1 billiún a bhailiú sa tréimhse 2018-2020 ó rialtais a thugann maoiniú, cur leis an maoiniú atá leagtha amach ag fondúireachtaí daonchairdiúla don oideachas, agus go ndéanfadh rialtais sna tíortha i mbéal forbartha 20% ar a laghad dá gcaiteachas a leithdháileadh don oideachas.
• Ach maoiniú breise a bheith aici, d'fhéadfadh an Chomhpháirtíocht tacú le hoiliúint a chur ar 1.7 milliún múinteoir, 23,800 seomra ranga a thógáil agus 204 milliún téacsleabhar a dháileadh. D'fhágfadh sé sin go gcríochnódh 19 milliún páiste breise a gcuid oideachais bunscoile, lena n-áirítear breis is 10.8 milliún páiste i dtíortha leochaileacha nó i dtíortha atá buailte ag coinbhleacht. D'fhágfadh sé freisin go gcríochnódh 6.6 milliún páiste breise na luathbhlianta meánscoile, lena n-áirítear 3.9 milliún cailín i dtíortha leochaileacha nó i dtíortha atá buailte ag coinbhleacht.
• Is sa bhliain 2002 a bunaíodh an Chomhpháirtíocht Dhomhanda um Oideachas. Ba é Tionscnamh an Mhodha Mhear um Oideachas do Chách a tugadh uirthi ar dtús, agus ba chuspóir léi a chinntiú nach bhfágfadh easpa maoinithe nach raibh ar chumas tír ísealioncaim ar bith a raibh plean fiúntach aici don earnáil oideachais an plean sin a chur chun feidhme. Tar éis próiseas athchóirithe in 2011 agus bunú struchtúir rialachais níos cuimsithí, rinneadh Tionscnamh an Mhodha Mhear um Oideachas do Chách a athbhrandáil mar an Chomhpháirtíocht Dhomhanda um Oideachas
• Tugtar le chéile faoi scáth na Comhpháirtíochta breis is 60 rialtas ó thíortha i mbéal forbartha, breis is 20 deontóir, eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta, eagraíochtaí múinteoirí, an earnáil phríobháideach agus eagraíochtaí daonchairdiúla chun saol páistí agus daoine óga a fheabhsú trí oideachas ardchaighdeáin do chách.
• Ó 2003 i leith, tá níos mó ná US$4.7 billiún leithdháilte ag an gcomhpháirtíocht do 52 tír chomhpháirtíochta i mbéal forbartha chun córais oideachais a neartú – feabhas a chuir ar an rochtain ar scoileanna, ar chaighdeán an oideachais, ar a chothroime a bhíonn an fhoghlaim agus ar bhailiú sonraí. Faoi láthair caitear 60% den mhaoiniú ón gComhpháirtíocht i dtíortha leochaileacha nó i dtíortha atá buailte ag coinbhleacht.
• Is í Alice Albright Uasal Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Comhpháirtíochta ó 2013 i leith agus is í Julia Gillard Uasal, iarPhríomh-Aire na hAstráile, Cathaoirleach an Bhoird.
• Is í an Chomhpháirtíocht an comhpháirtí oideachais domhanda is mó de chuid Chúnamh Éireann agus déanann sí comhlánú ar an tacaíocht eile don oideachas trí eagraíochtaí neamhrialtasacha agus trí chláir chomhair dhéthaobhacha.
• Sna tíortha a dtacaíonn an Chomhpháirtíocht Dhomhanda don Oideachas leo, tá feabhas mór tagtha ar thorthaí oideachais, lena n-áirítear:
• Bhí 72 milliún páiste breise arg freastal ar an mbunscoil in 2015 i gcomparáid le 2002 agus bhí méadú ar ráta críochnaithe na bunscoile ó 63% in 2002 go 76% in 2015 (57% go 74% i gcás na gcailíní).
• Méadú ar rátaí críochnaithe na bunscoile i dtíortha na Comhpháirtíochta Domhanda don Oideachas a bhí buailte ag leochaileacht nó coinbhleacht ó 58% in 2002 go 68% in 2014.
• Méadú ar líon na bpáistí a chríochnaigh luathbhlianta na meánscoile ó 38% in 2015 go 50% in 2002 (35% go 48% i gcás na gcailíní).

| Next Item »