An tSiombáib

Díríonn clár forbartha na hÉireann sa tSiombáib ar thacú le heagraíochtaí a oibríonn ar leibhéal cosmhuintire chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais na ndaoine agus na bpobal is leochailí a dtéann VEID agus SEIF i bhfeidhm orthu. 

Éire agus an tSiombáib

Bhunaigh Éire caidreamh taidhleoireachta leis an tSiombáib in 1984 agus déanann ár nAmbasáid in Pretoria (an Afraic Theas) ár gclár tíre reatha a bhainistiú.

Tá ár gclár dírithe ar shláinte, VEID agus SEIF, agus dírímid ár dtacaíocht ar na daoine agus na pobail is leochailí trí thacú le heagraíochtaí neamhrialtasacha agus iltaobhacha.

Cúlra

Tar éis na mblianta fada d’fhás geilleagrach agus forbairt fhlúirseach ar feadh na 1980í agus na 1990í, tá an dul chun cinn a bhí déanta ag an tSiombáib tite ar gcúl go mór. Le blianta beaga anuas, lean an scéal ag dul in olcas, le timpeallacht pholaitiúil, shóisialta agus gheilleagrach atá ag titim ó chéile, ina bhfuil éagobhsaíocht agus mírialú le feiceáil go forleathan.

Leanann fíorbhochtaineacht, neamhdhaingne pholaitiúil, VEID agus SEIF, géarchéimeanna bia leantacha, drochfhómhair agus deiseanna fostaíochta foirmiúla agus neamhfhoirmiúla ag dul i léig agus tá slite beatha á maolú agus leibhéil leochaileachta á méadú mar thoradh.

Tá riachtanais fhorbartha agus dhaonnúla leantacha, shuntasacha ag an tSiombáib. Tá easpa mhór seirbhísí éigeantacha amhail sláinte, oideachas, uisce agus sláintíocht sa tír. Tá tacaíocht deontóra idirnáisiúnta dírithe i dtreo seirbhísí áitiúla a fheabhsú den chuid is mó agus scaiptear trí eagraíochtaí neamhrialtasacha í go príomha.

Dúshlán VEID agus SEIF

Tá an tSiombáib fós ar cheann de na tíortha san Afraic fho-Shahárach a dtéann VEID agus SEIF i bhfeidhm go han-mhór orthu. Tháinig méadú ar leitheadúlacht VEID agus SEIF i gcomhréir le dul i léig polaitiúil agus socheacnamaíoch na tíre, agus tá laghdú suntasach tagtha ar sholáthar na seirbhísí sóisialta atá riachtanach chun tionchar diúltach na heipidéime a laghdú.

De thoradh ar an méadú i leibhéil bhochtaineachta, neamhionannais agus eisiaimh sa tSiombáib le blianta beaga anuas, is iad mná, leanaí agus na Siombábaigh is leochailí is mó a dtéann VEID agus SEIF i bhfeidhm orthu. 

De bharr clár coiscthe agus leathnú na cóireála, tá laghdú tagtha ar líon na n-ionfhabhtuithe nua agus íslíodh ráta leitheadúlachta foriomlán VEID go dtí leibhéal 15%, ó bhuaicphointe de os cionn 26% in 2001.

Ár gcuid oibre

Ag freagairt do riachtanais daoine a dtéann VEID agus SEIF i bhfeidhm orthu

Dírímid go príomha ar aghaidh a thabhairt ar riachtanais na ndaoine agus na bpobal is leochailí a dtéann VEID i bhfeidhm orthu. Dírímid go háirithe orthu siúd atá ina gcónaí i sé cheantar déag sa tSiombáib tríd an gClár Fairsingithe Tacaíochta. 

Cuimsítear leis sin, seirbhísí coiscthe, cóireála agus cúraim a sholáthar dóibh siúd lena mbaineann, lena n-áirítear bianna cothaitheacha a sholáthar dóibh siúd atá ag fáil cóireála agus deiseanna giniúna ioncaim a chruthú.

Soláthraímid tacaíocht trí Líonra SEIF na Siombáibe (ZAN) agus ceithre bhall-eagraíocht atá ag obair ar leibhéal an phobail chun seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil. 

An córas sláinte a threisiú

Tá sé mar thosaíocht againn freisin seirbhísí an chórais sláinte a athfhorbairt, a ndearnadh dochar mór dóibh le blianta beaga anuas.

Soláthraíonn Éire tacaíocht don Chiste Trasdula Sláinte, arna bhainistiú ag UNICEF agus deontóirí rannpháirteacha lena n-áirítear an Iorua, an tSualainn, an RA agus an Coimisiún Eorpach.

Tá fócas sainiúil ag an gciste ar threisiú an chórais sláinte, sláinte leanaí agus máithreacha, agus cothú leanaí.

Torthaí

In 2011, chaith Cúnamh Éireann €7.5 milliún ar chláir sa tSiombáib. Is iad seo a leanas cuid de na feabhsuithe a baineadh amach lenár gcuid tacaíochta:

  • Cuireadh cóireáil fhrith-aisvíreasach leanúnach ar fáil do 72,000 duine atá ag maireachtáil le VEID agus SEIF. Thosaigh 14,000 othar nua breise ar chóireáil a fháil in 2011, lena gcuirtear ar a gcumas maireachtáil go sláintiúil agus go bisiúil.
  • Bhain os cionn 10,000 duine a dtéann VEID agus SEIF i bhfeidhm orthu tairbhe as cúram pobail le tacaíocht ó Chúnamh Éireann in 2011.

 

I mbaile Chinhoyi, d’eagraigh roinnt grúpaí tacaíochta do dhaoine VEID-deimhneacha (mná den chuid is mó) iad féin ina scéimeanna ‘iasachta agus coigiltis inmheánacha’ ina ngineann a dtionscadail ghiniúna ioncaim suas le US$1,100 in aghaidh na míosa. 

  • Overview
  • Background
  • Our Work
  • Results

Overview

Background

After decades of economic growth and flourishing development throughout the 1980s and 1990s, Zimbabwe’s progress took a turn for the worse.  In recent years, the situation has continued to deteriorate, with a crumbling political, social and economic environment.

Chronic poverty, political instability, HIV and Aids, repeated food crises, poor harvests and the demise of formal and informal employment opportunities continue to impact adversely on livelihoods and increase levels of vulnerability.

Zimbabwe has significant, continuing humanitarian and development needs.  Essential services such as health, education, water and sanitation are hugely lacking.  International donor support is predominantly geared towards enhancing local services and is primarily disbursed through NGOs.

The challenge of HIV and AIDS

Zimbabwe continues to be one of the countries in sub-Saharan Africa most severely affected by HIV and AIDS. The country’s socio-economic decline was accompanied by a rise in HIV and AIDS prevalence and a marked reduction in the provision of social services needed to lessen the negative impact of the epidemic.

The rise in poverty, inequality and social exclusion that has marked the recent history of Zimbabwe has ensured that those most affected by HIV and AIDS are usually the most vulnerable, i.e., women, children. 

Thanks to prevention programmes and the roll out of treatment, the rate of new infections has decreased and the overall HIV prevalence rate has come down to 14.7% in 2012, from a high of over 26% in 2001.

 

Our Work

Responding to the needs of people affected by HIV and AIDS

Our main focus is on addressing the needs of the most vulnerable people and communities affected by HIV.  We focus, in particular, on those living in rural areas in sixteen districts of Zimbabwe through the Expanded Support Programme.

This includes the delivery of prevention, treatment and care services for those who are affected, including the provision of nutritious foods for those on treatment and also the creation of income generation opportunities.

We channel support through the Zimbabwean AIDS Network (ZAN) and four member organisations who are working at community level to deliver essential services.  

Strengthening the health system

A second priority is rebuilding the health system services, which have been severely impacted in recent years.

Ireland provides support for the Health Transition Fund, which is managed by UNICEF and contributing donors including Norway, Sweden, the UK and the European Commission.

The fund has a particular focus on health system strengthening, maternal and child health, and child nutrition


Results

During 2014, Ireland continued its support for a number of NGOs working to support people living with HIV and AIDS. Projects focussing on nutrition and social protection, education and support for orphaned children were prioritised.

  • A mobile outreach laboratory for testing the viral load of people infected with HIV was funded, allowing many to monitor and improve the treatment of their HIV infection.
  • Support for Zimbabwe’s recovery through the implementation of the Health Transition Fund. Results show improved performance of health facilities, increasing demand for services and removal of user fees at many institutions.

Some of the sugar bean seed which was distributed to the community members as a way of sustainably curb food insecurity in Gwanda district.